Папството в Авиньон, Византия и България.


Младенов, Момчил (2013) Папството в Авиньон, Византия и България. Сб. от Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2013, т. ІІI, с. 65-79. ISSN 1314-4065. COBISS.BG-ID 1263792868


 анализира се мястото на Българското царство и Българската църква в диалога Изток - Запад през ХІV век
  Статия
 уния, късни кръстоносни походи, османско завоевание


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9962
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/