Византия и Папството през първата четвърт на ХІV век.


Младенов, Момчил (2011) Византия и Папството през първата четвърт на ХІV век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, (Доклади от международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, „България, земя на блажени….“, Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, т. ІV, с. 255-262. ISBN 978-619-208-125-6


 представят се основните насоки във византийско-папските отношения в началото на ХІV век
  Статия
 Марино Санудо, уния, турски завоевания, каталани
 Издадено
  9956
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/