Българската Църква и Лионската уния от 1274 г.


Младенов, Момчил (2009) Българската Църква и Лионската уния от 1274 г. Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ (В памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков), Велико Търново 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, т. ІІІ, с. 171-179. ISBN 978-619-208-125-6


 представят се отделни аспекти от антилатинската политика на Търновската патриаршия след 1274 г.
  Статия
 Уния, Търновска патриаршия, православие


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9955
 Момчил Младенов

1. Ива Инджова. Търновската архиепископия-патриаршия през ХІІІ-ХІV век. Габрово, 2017, "Екс-прес", ISBN 978-954-490-533-0, с. 80, бел. 315

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/