Сведения за България в анонимен географски трактат от втората половина на ХІІІ век.


Младенов, Момчил (2007) Сведения за България в анонимен географски трактат от втората половина на ХІІІ век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 133-140. ISBN 978-954-524-586-2. COBISS.BG-ID-1228475620


 анализират се сведенията за българските земи през ХІІІ век, в малко познат географски трактат
  Статия
 православие, ХІІІ век, Българско царство


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9952
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/