Смъртта на цар Калоян.


Младенов, Момчил (2005) Смъртта на цар Калоян. Сб. Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. (Материали от ХVІІІ ателие на мрежата за научно и техническо сътрудничество в областта на европейската Етнология и Историография F.E.R. – Eurethno към Съвета на Европа). Ред. М. Иванова, С. Фурние, Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 95-103. ISBN 954-524-448-8.


 разглеждат се сведенията в писмените извори за смъртта на цар Калоян
  Статия
 обсада на Солун, управление на цар Калоян.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9949
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/