Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в. – Християнство и култура, 2011, бр. 62, с. 117–125. Print ISSN 1311 - 9761. COBISS.BG-ID - 1121501412


Иванов, Ивелин (2011) Между Апокалипсиса и реалността: Разсъждения върху илюстровани ръкописи от XIV-XV в. – Християнство и култура, 2011, бр. 62, с. 117–125. Print ISSN 1311 - 9761. COBISS.BG-ID - 1121501412 София


 Статията се спира на проблемите за реалното и въображаемото в страниците на илюстровани ръкописи в британски колекции в Лондон, Оксфорд и Кеймбридж. Детайлният анализ на изображенията и текста на илюстровани копия на Апокалипсиса на Йоан води до изводи, които противоречат и дори отхвърлят някои традиционни нагласи. На първо място, авторът анализира образа на "другите", където се наблюдава ясно разграничаване на християните от езичниците, от мюсюлманите и от войните на звяра и лъжепророка. На следващо място е анализиран образа на войните и въоръжението в изследваните илюстровани апокалипсиси. В заключение авторът подчертава следните изводи: Връщайки се към основния въпрос, т.е. доколко изследваните ръкописи представят реалностите на периода XIII-XIVв., Ивелин Иванов обобщава, че те следват най-вече посланията на текста. Отбелязва се, че в някои от тях наблюдаваме явно копиране или следване на по-ранни ръкописи, но в същото време други свидетелстват за достоверно и точно отразяване на въоръжение и други детайли от разглеждания период. Анализираните изображения дават ценна информация за отделните категории воини, тяхното въоръжение и роля на бойното поле. Очевидни са различията между рицарите и обикновените войни, но те не отразяват само разлика в социалното положение и военната йерархия. Тяхното истинско послание е, че сблъсъкът с Антихриста не е просто сражение или битка, а тотална война, при която всички способни да носят оръжие трябва да се противопоставят на силите на злото. Тук откриваме и белези на една стара военна система, при която опълчението било свиквано в случай на външно нападение. Ето защо някои от въпросните ръкописи представят рицарството като авангард, докато масата е от свободните незнатни, въоръжени с най-разнообразно защитно и нападателно въоръжение. По пътя на тази логика можем да обясним масовото присъствие на незнатни и на нерицарско въоръжение сред воините на Христа. В това се крие и уникалността на изследваните ръкописи. На пръв поглед далеч от войната и въоръжението, те представят ценна информация, което присъства рядко в ръкописи с библейски, исторически или легендарен характер.
  Статия
 средновековни илюстровани ръкописи, Апокалипсис, Откровение на св. Йоан Богослов, апокалиптична война, образът на "другия", въоръжение
 Издадено
  9945
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/