Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в. – Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. Print ISSN 1312-7829. COBISS.BG-ID - 1123444708


Иванов, Ивелин (2011) Пастири-кръстоносци, монголи и селски въстания от втората половина на XIII в. – Будител, 2011, юли-септември, с. 55-59. Print ISSN 1312-7829. COBISS.BG-ID - 1123444708 София


 Авторът разглежда личността и действията на цар Ивайло (1277-1279) в контекста на мащабни политически, социални процеси и религиозно-апокалиптични нагласи на европейците през XIII в. Ивелин Иванов смята, че събитията в България могат да бъдат изяснени и обяснени само в общата ситуация на силни хилиастични и миленаристични настроения, предизвикани от опустошителните монголо-татарски нашествия. В заключение авторът подчертава, че можем и не бива да прокарваме разделителна линия между православния и католическия свят в средновековна Европа от средата и втората половина на XIII в. Това е епоха на изключително силни, спонтанни и масови движения, някои от които като пастирският поход от 1251 г. затихват или са обуздани в сравнително кратък период от време. Други, пример за които е въстанието на Ивайло, достигат да неочакван и шеметен развой поради слабостта на централната власт, съхраняването на широк слой от свободно, военизирано селско и градско население поради обективни и специфични условия. В тази насока могат да бъдат потърсени и други интересни примери от европейската история от XIV и началото на XV в.
  Статия
 средновековна България, хилиазъм, миленаризъм, въстание на Ивайло, монголо-татарски нашествия, пастирски кръстоносен поход от 1251 г.,
 Издадено
  9944
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/