Образователната система в Търново (1878-1912). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2015, 307 с. ISBN 978-619-208-014-3. COBISS.BG-ID - 1273424356


Симеонова, Юлия (2015) Образователната система в Търново (1878-1912). УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2015, 307 с. ISBN 978-619-208-014-3. COBISS.BG-ID - 1273424356 В. Търново


 
  Монография
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9940
 Юлия Симеонова

1. Михайлова, К. Великотърновските жени общественички и благотворителните дружества в града. - Архивен преглед, бр. 1/2018, с. 193-198., ISSN 0204-8132. COBISS.BG-ID - 1119614692

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/