За технологичните умения на студентите – бъдещи начални учители. Сб. от Научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2007, с. с. 493-495. ISBN 978-954-524-608-1. COBISS.BG-ID 1228218596


Симеонова, Катя (2004) За технологичните умения на студентите – бъдещи начални учители. Сб. от Научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 г. Ред. Пл. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2007, с. с. 493-495. ISBN 978-954-524-608-1. COBISS.BG-ID 1228218596 Велико Търново


 Обособяват се критерии за оценяване на технологични компютърни умения на бъдещите учители.
  Доклад
 студенти, технологични умения
 Издадено
  994
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/