Възникване и първоначално развитие на прогимназиалното образование в Търново. В: Сб. „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013, В. Търново, 2015, с. 64-70. ISBN 978-619-208-002-0


Симеонова, Юлия (2015) Възникване и първоначално развитие на прогимназиалното образование в Търново. В: Сб. „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013, В. Търново, 2015, с. 64-70. ISBN 978-619-208-002-0 В. Търново


 This presentation is an attempt to examine the origin and the initial development of secondary education, which is currently compulsory and the most popular, in one of the educational centers of the country - Turnovo.
  Статия
 education, school, secondary school, teachers, students


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9937
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/