Българското училищно законодателство в периода от Освобождението до първото десетилетие на ХХ в. (1878-1909 г.) – основни аспекти. В: сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново, Ивис, 2013, с. 106-126. ISBN 978-954-2968-55-9. COBISS.BG-ID - 1262839780


Симеонова, Юлия (2013) Българското училищно законодателство в периода от Освобождението до първото десетилетие на ХХ в. (1878-1909 г.) – основни аспекти. В: сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново, Ивис, 2013, с. 106-126. ISBN 978-954-2968-55-9. COBISS.BG-ID - 1262839780 В. Търново


 The purpose of this exposition is to highlight the key aspects of our school legislation during that period, in order to prove that this was a time when a national educational system was created, that corresponded to the specific Bulgarian social and cultural features.
  Статия
 school legislation, educational work, educational system, syllabus


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9934
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/