Поставяне основите на българската образователна система в периода след Освобождението (1878 – 1879 г.). В: сп. Епохи. Година ХХ 2012. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2013, с. 40-54. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1259543012


Симеонова, Юлия (2013) Поставяне основите на българската образователна система в периода след Освобождението (1878 – 1879 г.). В: сп. Епохи. Година ХХ 2012. Историческо списание. УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2013, с. 40-54. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1259543012 В. Търново


 The origin and development of Bulgarian education system is an issue that increasingly attracts attention of the researchers. This presentation focuses on the activities of Marin Drinov as head of the Ministry of National Education, in order to highlight his contribution to the establishment of the Bulgarian educational system.
  Статия
 education, educational system, educational law, school curriculum


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9933
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/