Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). В сб. 130 години модерна българска държавност: Иван Стоянов - 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2009. Ред. Милко Палангурски и др. В. Търново, УИ "С. св. Кирил и Методий", 2009, с. 359-368. ISBN - 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID - 1234330340.


Симеонова, Юлия (2009) Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). В сб. 130 години модерна българска държавност: Иван Стоянов - 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2009. Ред. Милко Палангурски и др. В. Търново, УИ "С. св. Кирил и Методий", 2009, с. 359-368. ISBN - 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID - 1234330340. В. Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9931
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/