Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас – Диалогът в историята, №18, 2007, с. 41-53.


Симеонова, Юлия (2007) Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас – Диалогът в историята, №18, 2007, с. 41-53. София


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9926
 Юлия Симеонова

3. Юриева, Юл. "Различните" в историята - преподаването на интеркултурни компетенции в обучението по история и цивилизация. - Историческото образование и предизвикателствата през XXI в. С., 2016, с. 172, ISBN 978-619-90758-0-7. 2016 У нас -

2. Иванова, Цв. Корелацията учебен дискурс – познавателна активност на учениците в обучението по история и цивилизация. – Историята, която усмихва, С., 2014, с. 235-258, ISBN 978-954-326-212-0.

1. Иванова, Цв. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми, ШУ “Епископ Константин Преславски“, 2013, 179 с., ISBN 978-954-577-666-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/