Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2009, т. VII, с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587. COBISS.BG-ID 1119569124


Иванов, Ивелин (2009) Морската война в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. Годишник на Военноморския музей – Варна. София: НВИМ, 2009, т. VII, с. 92-102. ISSN - 1311 - 8587. COBISS.BG-ID 1119569124 София


 Статията разглежда образа на морската война в илюстровани западноевропейски манускрипти от периода XIII-XV в. Тъй като изображенията в илюстрованите ръкописи са един от по-слабо използваните източници, авторът насочва вниманието си върху тях, търсейки отговор на два основни въпроса: кои от въпросните изображения могат да бъдат използвани като източник на реалистична, обективна информация и с какво потвърждават, допълват или провокират наложените представи за войната по море в средните векове. Често изображенията представят странна смесица от въоръжение и детайли от различни периоди (векове), но внимателният анализ води до следните изводи. Прави впечатление, че представеното въоръжение и тактически похвати копират почти изцяло сухопътната война (рицарски банери banners, стрелци с прашка, лък или арбалет, ръкопашен бой лице в лице и др). Наред с това могат да се обособят и специфични оръжия и елементи, като малки съдове с негасена вар или запалителна течност, няколко типа бойни кораби, използването на кораби в обсади на крепости, както и на огнестрелна артилерия през XIV и XV в. В заключение, авторът обобщава, че анализираните манускрипти предоставят ценна информация за морската война. WAR AT SEA IN 13TH – 15TH C. ILLUMINATED GOTHIC MANUSCRIPTS Dr. Ivelin Ivanov, University of Veliko Tarnovo The article deals with images of war at sea in 13th – 15th c. Western European illuminated manuscripts. As the images in the illustrated manuscripts are among the more rarely used sources, the author focuses his attention exactly on them, looking for an answer to two basic questions: which of the images in question can be used as a reliable, objective information source, and how they confirm, complement and provoke the traditional notions of war at sea in the Middle Ages. Very often those images represent a queer mixture of armament and details belonging to different historical periods but a more profound analysis leads to the following conclusions: What makes impression is the fact that the better part of the represented armament and tactical skills almost entirely copy the ones used by the land forces (knightly banners, sling shooters, bow- or crossbowmen, face-to-face close combat, etc.). Along with that some specific weaponry and elements, like small containers full of caustic lime or flammable fluid, several types of warships, the use of ships (as well as of fire artillery in the 14th and 15th cc.) in fortress sieges can be differentiated. Finally, the author arrives at the conclusion that the analyzed manuscripts give valuable information on war at sea.
  Статия
 Илюстровани манускрипти, морска война, въоръжение Key words: Medieval Naval Warfare, Illustrated Gothic Manuscripts
 Издадено
  9925
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/