Със знака на Слънцето.


Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Със знака на Слънцето. - ЕКОСВЯТ, 2005, бр. 4/година ІV, с. 28. Print ISSN 1312-0298


 Докладът включва реализираните дейности по Международен проект „Форум слънчеви училища”. Представени са интегралните взаимодействия и дейности в процеса на управление на проекта.
  Доклад
 ВЕИ, слънчева енергия, интегрирано обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Технически науки Енергетика

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences
Technical sciences Energy, Engineering and Power Technology

 Издадено
  9920
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/