Светът на толерантността или ...


Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Светът на толерантността или ... - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 90-99. ISBN 978-954-8709-90-3


 статията представя резултатите от анкетно проучване за толерантността сред младите хора, като демократична ценност на съвременното гражданско общество. Систематизирани и обработени са статистическите резултати и е направен анализ и оценка за ценностната система на учениците при променящите се политико-обществени и икономичски условия.
  Статия
 гражданско образование, демократични ценности, общуване, семейство


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9919
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/