Звук или ... Физиката мразя.


Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Звук или ... Физиката мразя. Училището желана територия на ученика - общински кръг на национална конференция, 19-20 февруари 2008 г. Ред. Иван Петров. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2008, с. 11-20. ISBN 978-954-427-824-3


 Статия представя изследване на физични обекти, процеси и явления в учебна среда и е в отговор на интересите и потребностите на учениците по физика. Резултатите от изследването в условия на училищен и научен експеримент разширява и задълбочава знанията, уменията и отношенията на учениците за научно-обективната картина за света.
  Доклад
 физични закони, звук, музика, акустика, критично мислене, интерактивност


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences

 Издадено
  9918
 Тамара Драганова-Стойкова

1. Вълкова, А. Р. Драганова-Христова. Бинарно занятие „Занимателна лаборатория” в неформалното обучение – възможност и развитие на умения и творчество чрез природните науки. Образование и технологии, 2017, бр. 8, с. 73. ISSN 1314-1791

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/