Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето.


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Един съвременен прочит на урок по география и икономика в ІХ клас – от География на енергетика към Енергия на бъдещето. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 265-271. ISBN 978-954-400-413-2


 Статията представя един иновативен прочит на урок за нови знания по география на енергетиката с прилагане на интерактивни методи и техники на обучение.
  Статия
 география и икономика, енергетика, енергия на бъдещето, интерактивни методи, гражданско образование, екологично образование


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Технически науки Енергетика

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Technical sciences Energy, Engineering and Power Technology

 Издадено
  9917
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/