Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм.


Драганова-Стойкова, Тамара (2007) Необходимост от психологическа подготовка на учениците при провеждане на модул туризъм. - В: Туристически и спортни практики в училище. Велико Търново: „Фабер”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-775-700-4


 Докладът представя необходимостта от психологическа подготовка на учениците при провеждане на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул туризъм. Защитена е тезата за интегрирания синтез между география, екология, туризъм и физическо възпитание и спорт, като дидактическа категория за ефективно и качествено образование.
  Доклад
 природа, туризъм, психологическа подготовка, интерактивни методи, личностно развитие, социални умения


Хуманитарни науки
Здравеопазване и спорт
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Humanities
Health care and sport
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  9916
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/