Профил География.


Драганова-Стойкова, Тамара (2005) Профил География. - В: Юбилеен сборник 125 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. Велико Търново: Издателство Фабер, 2005, с. 19-20. ISBN 954-775-517-Х


 Докладът е носител на същността, целите и предизвикателствата в обучението по география в профилирана подготовка. Изведени са приоритетните и нормативно задължителни цели за обучението в ЗП, ЗИП, СИП и други извънкласни форми на обучение.
  Доклад
 профилирана подготовка, предизвикателства, географска култура, екологична култура, цели на обучението по география


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9915
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/