„Екопрозорец” - Ден на Земята.


Драганова-Стойкова, Тамара (2006) „Екопрозорец” - Ден на Земята. - В: Помагало за класния ръководител. Велико Търново: Издателство "Фабер", 2006, с. 194-199. ISBN–10: 954-775-630-3, ISBN–13: 978-954-775-630-4


 Статията представя модел на урок за отбелязване на деня на Земята чрез прилагане на интерактивни методи на обучение. Описани са дейностите по планиране, организиране и провеждане на учебен час, посветен на глобалните проблеми на съвременността.
  Статия
 география, природа, гражданско образование, екологично образование, устойчиво развитие, интерактивни методи на обучение


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9914
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/