Проблемното обучение по география в СОУ.


Драганова-Стойкова, Тамара (2004) Проблемното обучение по география в СОУ. Сб. от Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”, Варна. Ред. Росица Бърдарска. Варна: Изд. "Славена", 2004, с. 45 - 49. ISBN 954-579-415-1


 Докладът разкрива проблемното обучение по география като дидактическа система. Проследена е представата за същността, видовете, етапите, начините на прилагане и резултатите от проблемното обучение по класове според учебното съдържание и възрастовите особености на учениците.
  Доклад
 проблемно обучение, проблемни ситуации, учебно съдържание, самостоятелна работа, причинно-следствени връзки


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9913
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/