Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ.


Драганова-Стойкова, Тамара (2001) Опит за оптимизиране на системата от уроци за практическа работа в курса по География на България 10 клас на СОУ. - Обучението по география, 2001, кн. 2/XLIV, с. 43-47. Print ISSN 0204-6849


 Статията представя систематизиран, анализиран и синтезиран прочит на уроците за практическа работа в учебните часове по география в 10 клас. Представени са варианти на практически уроци по раздели – теми, структура и съдържание. Предложен е модел на оптимизирана система от уроци за практическа работа в курса по География на България - 10 клас на СОУ.
  Статия
 География на България, практическа работа, типове уроци, дейности, държавни образователни изисквания


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9912
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/