Програма Гражданско образование.


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Програма Гражданско образование. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 172-173. ISBN 978-954-427-885-4


 Докладът представя организирането и провеждането на проектните дейности с ученици от VIII – XII клас по програма „Гражданско образование”.
  Доклад
 гражданско образование, образователна програма, проектна дейност, проблемен подход


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Хуманитарни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9911
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/