Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа”.


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа”. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 162-165. ISBN 978-954-427-885-4


 Докладът представя театралното изкуство чрез Форум-театър, като иновативно-образователна технология на обучение за младите хора в училище. Реализираните дейности по проект „Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове „Граждани на Европа” и училищните театрални клубове са доказателство, че Форум-театърът е иновативен подход с ефективна резултатност за работа с различни целеви групи от ученици с цел постигане на желана социална промяна.
  Доклад
 гражданско образование, театрално изкуство, Форум-театър, интерактивни театрални техники на обучение, социални умения и умения за живота, личностно-ориентирано обучение, екипна и групова работа, проектна дейност


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities Theatre and Film Arts
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  9910
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/