Профил География и екология.


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Профил География и екология. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 64-66. ISBN 978-954-427-885-4


 Докладът разкрива същността и целите, приоритетите и предизвикателствата в обучението по география и икономика в профилирана подготовка.
  Доклад
 профилирана подготовка, география и икономика, екология


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9909
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/