Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители.


Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Форум театър - Модел за формиране на възпитателни нагласи у ученици, като отговорни бъдещи родители. - В: Отговорно родителство. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2008, с. 118-124. ISBN 978-954-8709-90-3


 Статията предлага образователен модел базиран на гражданското и демократичното образование, насочено към формиране на социални и граждански умения. Онтодидактическата идея на статията следва векторното развитие и правилата на форум-театъра, като дидактически образователен модел на интерактивност и прилагане на театрални и интерактивни методи и техники на обучение за формиране на знания, умения и компетенции за възпитание на учениците и студентите в отговорно родителство.
  Статия
 гражданско образование, форум-театър, образователен модел, демократично образование, социални умения


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социални дейности
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities
Humanities Theatre and Film Arts
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Social Work
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  9908
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/