Международен проект „Форум слънчеви училища”.


Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Международен проект „Форум слънчеви училища”. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 99-108. ISBN 978-954-524-628-9


 Докладът представя една съвременна образователна технология на обучение чрез интерактивния метод – проектно-базирано обучение. Цялостно са разкрити дейностите при реализиране на международния проект и неговата устойчивост. Изведените приноси чрез образователни идеи и решения, технологии и стратегии за увеличаване на потенциала на ВЕИ от биомаса, слънчева, геотермална, вятърна, приливно-отливна енергия с цел минимизиране на социално-икономическите и екологичните последици, както и за заимстване на добри педагогически практики и ефективни образователни модели.
  Доклад
 ВЕИ, проектно-базирано обучение, интерактивни методи и техники на обучение, енергийна ефективност, устойчиво развитие, зелена енергия, екология, природа, география


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Технически науки Енергетика

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Technical sciences Energy, Engineering and Power Technology

 Издадено
  9907
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/