Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието.


Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Час на класа – място за себепознание. Eдин класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 52-56. ISBN 978-954-524-628-9


 Докладът представя един класов тренинг за търсене на пътища към самопознанието. Описани са интерактивните методи и техники на обучение, чрез които е реализиран класовия тренинг. Резултатността от обучението в час на класа е формирането на специфични социални и личностно-ориентирани умения и умения за живота у учениците.
  Доклад
 час на класа, тренинг, личностно-ориентирано обучение, гражданско образование, интерактивни методи и техники на обучение, социални умения


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  9906
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/