Модел за формиране на граждански позиции у учениците.


Драганова-Стойкова, Тамара (2008) Модел за формиране на граждански позиции у учениците. Съвременни образователни технологии в основното училище, Научно-практическа конференция, Велико Търново. Ред. Цветанка Рашкова, Катина Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 40-51. ISBN 978-954-524-628-9


 Статията представя резултатите от анкетно проучване „Измерване температурата на моето училище”, както и анализ и оценка на тези резултати. Аргументирано е защитен предложения модел за формиране на граждански позиции у учениците, който е с доказана ефективност в учебния процес. Изследването доказва необходимостта от качествено образование, като приоритетна цел на образованието през XXI век.
  Статия
 гражданско образование, модел за формиране на граждански позиции, обществени проблеми и нагласи, демократично гражданство, ценностна система


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  9905
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/