Оценяването по география в Р България и Р Хърватия.


Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Оценяването по география в Р България и Р Хърватия. Сб. от IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Ред. Д. Владев, С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, С. Станкова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 335-340. ISBN 978-619-201-105-5


 Статията представя оценяването в обучението по география в Република България и Република Хърватска. Изведени и сравнени са изискванията на задължителната училищна документация и е представен личния педагогически опит в преподаването по география. Представени са варианти на оценъчни скали.
  Статия
 задължителна подготовка, ДОИ, училищно географско образование, география, география и икономика, оценяване, личен педагогически опит, оценъчни скали, рангова скала, формула за оценяване


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9904
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/