Географското образование в Република Словения – ситуационен анализ.


Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Словения – ситуационен анализ. Сб. от IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Ред. Д. Владев, С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, С. Станкова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 326-334. ISBN 978-619-201-105-5


 Статията представя контент- и ситуационен анализ на съвременното училищно географско образование в Република Словения. Анализите са базирани на нормативните изисквания по учебни програми и други оперативни документи. Проследена е структурно-съдържателната рамка на обучението по география в задължителната подготовка в Република Словения.
  Статия
 училищно географско образование, учебен план, учебна програма, контент-анализ, ситуационен анализ, структура, учебно съдържание, Словения


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9903
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/