Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование.


Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. Сб. от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, Велико Търново, 25-26 септември 2015 г. Ред. П. Легкоступ, Л. Тао, И. Мандова. Велико Търново: Издателство Фабер, 2015, с. 49–69. ISBN 9786190004066


 Статията представя мястото, структурата и възможностите за представяне на сътрудничеството 16+1 в училищното географско образование, учебното съдържание и възможностите за представяне на платформата в раздел „География на страните” – IX клас.
  Статия
 Китай, география и икономика, сътрудничеството 16+1, училищното географско образование, учебна програма, учебно съдържание, география на страните


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9902
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/