По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония.


Драганова-Стойкова, Тамара (2015) По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония. Перспективи - Международен научен журнал, 2015, бр. 1 (5), с. 61-80. Print ISSN 2367-7708. Online


 Статията представя акцентите и нормативно-образователните изисквания при оценяване на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония. Изложени са основните критерии по училищна документация за оценяването на учениците. Изведени са обобщени изводи за теорията и практиката на сравнителното образование при оценяването по география.
  Статия
 сравнително образование, училищно географско образование, критерии за оценяване, учебни програми, география, Македония, България


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9901
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/