Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското гимназиално образование в Македония и мястото на География на страните за сигурността. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 253-272. ISSN 2367-7473


 Статията представя географското средно образование в Македония. Проучени и изследвани, анилизарни и оценени са учебните планове, учебните програми и критериите за оценяване на учениците. Контент-анализът и сравнителният анализ са реализирани за раздел „Географията на страните” между България и Македония.
  Статия
 география, сигурност, географско средно образование, география на страните, учебен план, учебна програма, критерии за оценка, транспортна география, туризъм


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9900
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/