География на страните в периода 1945 – 1989 г. в българското училище - първа част.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) География на страните в периода 1945 – 1989 г. в българското училище - първа част. Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 238-252. ISSN 2367-7473


 Статията представя ретроспективен анализ от изследването на географските региони и страни в периода 1945 - 1989 г. и са изведени специфичните методологически аспекти в ретроспекция. Проучено е обучението по география на страните в методическите списания по география. Изведени са изводи за теорията и методите на преподаване на география на страните в периода 1945 – 1989 г.
  Статия
 регионална география, сигурност, географски региони, социалистически период, география на страните, методологически аспекти, ретроспективен анализ


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9899
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/