Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях".


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях". Сб. доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 13–14 ноември 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238. ISSN 2367-7473


 В статията е проследено мястото и значението на „География на страните” за сигурността, представени са взаимодействията между видовете програми за сигурност и учебното съдържание по география и икономика за IX клас по учебна програма. Анализирани са историческите, политическите, икономическите, социалните, военните, информационните и екологичните аспекти на сигурността, поректирани в учебната програма по география и икономика.
  Статия
 география и икономика, сигурност, средно образование, география на страните, учебна програма


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9898
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/