Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България. Сб. от юбилейна научна конференция 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет, Велико Търново, 28-29 ноември 2014 г. Ред. С. Дерменджиева, А. Дерменджиев, Р. Янков, П. Събева, Д. Симеонов, Г. Петров, П. Парашкевов, М. Дойков. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2014, с. 376-388. ISBN 978-954-2968-96-2


 Статията представя сравнителен анализ на съдържанието на учебника по география в Македония и в България за география на страните в средното образование. Сравнителният анализ следва логическата структура на учебното съдържание по заглавие, текстови и извънтекстови компоненти. От сравнителния анализ на учебниците по география са изведени обобщени изводи за теорията и практиката на училищното географско образование.
  Статия
 учебник по география, учебен план, учебна програма, училищно географско образование, логическа структура, учебно съдържание, сравнително образование, Македония, България


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9895
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/