Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование. Сб. от юбилейна научна конференция 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет, Велико Търново, 28-29 ноември 2014 г. Ред. С. Дерменджиева, А. Дерменджиев, Р. Янков, П. Събева, Д. Симеонов, Г. Петров, П. Парашкевов, М. Дойков. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2014, с. 365-375. ISBN 978-954-2968-96-2


 В статията е представен съдържателно-структурен анализ на учебника по география в Македония, в който се преподава за първа гимназиална година от средното образование. Проследена е логическата структура на учебното съдържание в учебния план, учебната програма и учебника - текстови и извънтекстови компоненти. Анализът на учебника по география представя общи изводи за теорията и практиката на географското училищно образование.
  Статия
 учебник по география, учебен план, учебна програма, географско училищно образование, логическа структура, учебно съдържание, Македония, гимназиално образование, текстови и извънтекстови компоненти


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9894
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/