Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Клуб „Приятели на Китай” – една добра педагогическа практика. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 228-245. ISBN: 978-619-00-0185-0


 Докладът представя една добра педагогическа практика и силата на традициите, както пътя и развитието на един клуб на приятелство и сътрудничество, прогрес и хармония, просперитет и културно многообразие, мъдрост и философия за живота. Представени са дейностите на двама учители – Тамара Драганова и Анка Цончева, техните ученици и сътрудници от ВТУ.
  Доклад
 Китай, клуб "Приятели на Китай", ВТУ, открит урок, национален конкурс, България и Китай – древни и уникални цивилизации, регионален фестивал, Институт Конфуций – Велико Търново


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9893
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/