Анализ и оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Анализ и оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище. Сб. доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, Велико Търново, 26–27 септември 2014 г. Ред. Б. Беливанова, П. Легкоступ, Ли Сяокуей, И. Мандова-Стоянова. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281. ISBN: 978-619-00-0185-0


 Статията представя изследване на тема „Китай” в българското средно училище по нормативни документи и вариантите на учебници по география и икономика. Изведена и систематизирана е ретроспекцията за присъствието на уроци, отразяващи учебното съдържание за Китай в училищния курс по география от 1961 г. до днес. Проучено и изследвано, идентифицирано и представено е мястото, структурата, броя, учебното съдържание на тема Китай в българските географски учебници при раздел „Географски региони в света и страни в тях” – IX клас в задължителна подготовка.
  Статия
 география и икономика, Китай, регионална география, учебна програма, учебници по география, средно образование


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9892
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/