Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния. Сб. От Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 12 септември 2014 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 272-280. ISBN 978-619-201-012-6


 Статията разкрива мястото на изучаване „География на страните” на средното образование в България и в Румъния. Сравнително-ситуационният анализ е по учебно съдържание от учебните програми.
  Доклад
 география, учебен план, учебна програма, училищно географско образование, Румъния, България, сравнителен анализ, ситуационен анализ


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9891
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/