Географското образование в Румъния до VIII клас.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Географското образование в Румъния до VIII клас. Сб. От Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 12 септември 2014 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 281-292. ISBN 978-619-201-012-6


 Статията представя географското образование в Румъния до 8-ми клас, начално и основно образование. Проследено е мястото и връзките, структурата и съдържанието на учебния предмет география по нормативни документи - учебен план, учебна програма и др. Направен е контент-анализ на учебното съдържание по области на компетентности.
  Статия
 география, учебен план, учебна програма, географско училищно образование, учебно съдържание, контент-анализ, Румъния


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9890
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/