За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 178-188. ISSN 1314-1937


 Статията представя мястото, вертикалните и хоризонталните връзки и взаимодействия, структурата и съдържанието на „География на страните” в IX клас – задължителна подготовка на средното училище.
  Статия
 география на страните, географски региони, учебен план, учебна програма, средно образование, вертикални и хоризонтални връзки


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9889
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/