Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част. Сб. доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 3-4 юли 2014 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, т. 13, с. 148-159. ISSN 1314-1937


 Статията представя ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в балканските страни, представено в българската методическа и научна литература в периода 1945 - 1989 година.
  Статия
 география на страните, географски региони, балкански страни, период 1945-1989 г., методическа литература, идеология, социалистически страни, капиталистически страни, регионална география


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9887
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/