Една страница от образователната мозайка в Република Македония.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Една страница от образователната мозайка в Република Македония. - В: Сб. доклади от Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, Велико Търново, 29.04.2014 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 120-129. ISBN 978-954-524-992-1


 Сравнителното образование е научно направление, което се отличава със силно изразен интегративен характер и динамичност. В статията е проследена образователната система на Република Македония. Важно за развитието на българското образование е познаването не само световните тенденции и иновации в образованието, но и познаването на образователните системи на съседните страни – техните тенденции и перспективи, мисия и визия, структура и проблеми.
  Доклад
 образователна система, сравнително образование, интегративен подход, училище, педагогика, задължително образование, Република Македония


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9884
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/