Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка.


Драганова-Стойкова, Тамара (2014) Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка. - В: Сб. доклади от Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, Велико Търново, 29.04.2014 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 85-94. ISBN 978-954-524-992-1


 Статията разкрива мястото на раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас, задължителна подготовка в българското средно училище. Анализирани са част от структурните компоненти на учебниците по география и икономика в четирите варианта на учебници, одобрени от МОН. Идентифицирани и систематизирани са дидактическите аспекти по ДОИ, учебна програма, учебни теми, типове уроци, основни особености, проблеми, тенденции.
  Доклад
 география и икономика, задължителна подготовка, география на страните и регионите, държавни образователни изисквания, учебна програма


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9883
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/