Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне.


Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по география и икономика в ІХ клас и нейното представяне. Сб. Научни трудове от Втора научна международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 1–2 ноември 2013 г. Ред. С. Дерменджиева, М. Пенерлиев, Д. Владев, С. Станкова, Н. Ченкова, H. Pina. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав”, 2013, с. 312 – 317. ISBAN 978-954-577-856-8


 Статията представя модел на правила за изготвяне на презентация по география и икономика в IX клас - задължителна подготовка. Изведени са презентационни правила, а презентацията е оценена като дидактическо средство и ресурс за обучението в средното училище. Съставен е успешен модел от правила за прилагане на ИКТ и представяне на учебното съдържание в учебния процес по география и икономика чрез презентации.
  Статия
 география и икономика, учебно съдържание, ИКТ, модел за правила, презентационни умения, задължителна подготовка, дигитални компетенции


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  9882
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/