Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране.


Драганова-Стойкова, Тамара (2013) Прилагането на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас и една погрешна представа за тяхното изготвяне и презентиране. Педагогически форум, 2013, извънреден брой. Online ISSN-1314-7986


 Статията представя необходимостта и занчимостта при прилагане на информационно-комуникационните технологии в обучението по география и икономика в IX клас, задължителна подготовка в училище. Представени са резулатите от анкетно проучване сред учители от седем области на страната за изработването, използавнето и търсенето на мултимедийни продукти по география и икономика. Идентифицирани са основните проблеми при изработването и прилагането на презентации в обучението по география и икономика, както и липсата на единна стратегия и критерии.
  Статия
 информационно-комуникационните технологии, стратегия, критерии, мултимедийни продукти, география и икономика, задължителна подготовка


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  9881
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/